Home > PHP > AJax là gì? Ví dụ minh họa sử dụng html, jquery và PHP

AJax là gì? Ví dụ minh họa sử dụng html, jquery và PHP

AJax là gì

AJAX là một kỹ thuật để tạo các trang web tải nội dung nhanh và động.

AJAX cho phép các trang web được cập nhật không đồng bộ bằng cách trao đổi một lượng nhỏ nội dung với máy chủ phía sau hay tiếng anh gọi là server. Nghĩa là có thể cập nhật các phần dữ liệu của trang web mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Các trang web cổ điển, (không sử dụng AJAX) phải tải lại toàn bộ trang nếu nội dung thay đổi.

Các ứng dụng sử dụng AJAX: Gmail, Google Maps, Youtube và các tab Facebook…

Kỹ thuật ajax

 

AJAX dựa trên các tiêu chuẩn internet và sử dụng kết hợp:

Đối tượng XMLHttpRequest (để trao đổi dữ liệu không đồng bộ với máy chủ)
JavaScript / DOM (để hiển thị / tương tác với thông tin)
CSS (để tạo kiểu dữ liệu)
XML (thường được sử dụng làm định dạng để truyền dữ liệu)
Các ứng dụng AJAX độc lập với trình duyệt và nền tảng!

 

Ví dụ Ajax sử dụng Jquery PHP

Html

Jquery

PHP

test.php