Home > Khóa học lập trình web > Bắt buộc nhập dữ liệu trong PHP

Bắt buộc nhập dữ liệu trong PHP

Bắt buộc nhập dữ liệu trong PHP

Là một yêu cầu hầu như các lập trình viên chúng ta điều gặp phải. Nghĩa là chúng ta có một Form để nhập các dữ liệu như: Email, địa chỉ website, bình luận, Giới tính…


Ví dụ sau sẽ làm công việc là thêm câu lệnh if else cho mỗi biến $_POST. Điều này sẽ kiểm tra nếu biến $_POST có giá trị là rỗng (với hàm empty() của PHP). Nếu nó trống, một thông báo lỗi được lưu trữ trong các biến lỗi khác nhau, và nếu nó không rỗng, nó sẽ gửi dữ liệu đầu vào của người dùng thông qua hàm test_input():

Chúc bạn thành công với Bắt buộc nhập dữ liệu trong PHP