Home > PHP > Các kiểu biến trong php

Các kiểu biến trong php

Các kiểu biến trong php. Trước tiên bạn nên biết biến là gì?

Biến là một giá trị nhận được, giá trị này thay đổi theo hoạt động xử lý.

 • Biến trong PHP đều được kí hiệu với dấu $ ở đầu.
 • Giá trị của một biến là giá trị của phép gán gần đây nhất của nó.
 • Các biến được gán với toán tử bằng “=”, biến ở bên trái còn hoạt động xử lý.
 • Biến, được sử dụng trước khi chúng được gán giá trị, nó có các giá trị mặc định.
 • PHP không cần khai báo kiểu của biến trước khi sử dụng.

Các kiểu của biến trong php

 • Integer − số nguyên. Ví dụ 1989
 • Double − số thực. Ví dụ 3.14159 hay 49.1.
 • Boolean − có 2 giá trị TRUE hoặc FALSE.
 • NULL − chỉ có giá trị: NULL
 • String − là chuỗi các kí tự.
 • Array − Mảng
 • Object − Hướng đối tượng
 • Resource − là một biến đặc biệt nó giữ tham chiếu tới các tài nguyên bên ngoài và trả về PHP (ví dụ: kết nối Database).

Ví dụ các kiểu biến trong PHP
Kiểu số nguyên trong PHP

Kiểu số nguyên là tất cả các số, bao gồm cả nguyên âm và nguyên dương, nhưng không bao gồm số thực.

Kiểu Double trong PHP

Kiểu Boolean trong PHP

Chúng chỉ có hai giá trị là: true hoặc false.

Kiểu NULL trong PHP

NULL là một kiểu đặc biệt mà chỉ có một giá trị NULL

Kiểu string trong PHP

Chúng là các dãy ký tự, giống như “Học để làm tại hocdelam.info“.