Home > Lập trình web > Các vòng lặp trong PHP

Các vòng lặp trong PHP

Vòng lặp trong PHP là gì?

Là lặp công việc làm giống như công việc làm đã thực hiện. Có các kiểu vòng lặp như for, while, do…while, foreach 

  • Vòng lặp for − Lặp qua một khối mã nguồn một số lần đã xác định.
  • Vòng lặp foreach − Lặp qua một khối mã nguồn cho mỗi phần tử trong một mảng. Hay nói cách khác là duyệt qua một mảng
  • Vòng lặp while − Lặp qua một khối mã nguồn nếu và miễn là một điều kiện đã xác định là true.
  • Vòng lặp do…while − Lặp qua một khối mã nguồn một lần, và sau đó lặp lại vòng lặp đó miễn là một điều kiện đã cho là đúng.

Vòng lặp for trong PHP

Mã nguồn khi viết lệnh for được sử dụng khi bạn biết trước bao nhiêu lần bạn muốn thực hiện một lệnh hoặc một khối lệnh trong PHP.

Cú pháp vòng lặp for

Giải thích

khởi_tạo được sử dụng để thiết lập giá trị bắt đầu cho biến đếm số lần lặp. Một biến có thể được khai báo ở đây cho mục đích này và tên truyền thống của nó là $i.

Ví dụ sau tạo 3 lần lặp và thay đổi giá trị đã gán của hai biến qua mỗi lần lặp.

Vòng lặp while trong PHP

Mã nguồn khi viết lệnh while trong PHP sẽ thực thi một khối mã nguồn nếu và miễn là một điều kiện đã xác định là đúng.

Cú pháp vòng lặp while

Ví dụ sau giảm giá trị một biến qua mỗi lần lặp và tăng giá trị biến đếm tới khi nó đạt đến 9, và khi đến 10 là sai và vòng lặp kết thúc.

 Vòng lặp do…while trong PHP

Mã nguồn khi viết lệnh do…while sẽ thực thi một khối code ít nhất một lần. Sau đó nó sẽ lặp lại vòng lặp miễn là điều kiện là true.

Cú pháp vòng lặp do…while

Ví dụ sau biến $i sẽ chạy ít nhất một lần, và sau đó nó sẽ tiếp tục tăng biến $i miễn là nó có giá trị nhỏ hơn 10.

Vòng lặp foreach trong PHP

Vòng lặp foreach() dùng để duyệt qua một mảng

Cú pháp của vòng lặp foreach()

Ví dụ liệt kê các giá trị của một mảng.

Như vậy là bạn đã hiểu các kiểu vòng lặp trong PHP rồi đấy, giỏi không?