Home > Lập trình web > Cú pháp bắt đầu mã nguồn php

Cú pháp bắt đầu mã nguồn php

Để làm việc với PHP ta lưu file thành tên file.php và cú pháp bắt đầu mã nguồn php như sau

Thẻ PHP chính tắc

Đây là thể hay sử dụng nhất của PHP, ngoài ra còn một số thẻ khác nhưng đây là cú pháp thường xuyên sử dụng

Hiển thị văn bản trên trình duyệt – Lệnh print và lệnh echo

Trong PHP, bạn có thể sử dụng hai lệnh echo và print để xuất ra màn hình một biến  hoặc một chuỗi nào đó. Với các bạn mới học PHP thì hai lệnh này không khác nhau nhiều và bạn có thể sử dụng lệnh nào cũng được. Nhưng lệnh hay xử dụng là echo

Ví dụ

Commet trong PHP (ghi chú trong mã nguồn)

Một comment là 1 phần của chương trình chỉ có tác dụng cho người đọc code dễ hiểu và nó sẽ bị lược bỏ trước khi hiển thị kết quả chương trình. Có 2 kiểu comment trong PHP:

Comment một dòng − chúng thường được sử dụng cho các giải thích ngắn gọn hoặc các chú ý liên quan đến nội bộ code.

ví dụ

 

Comment đa dòng − chúng thường được sử dụng cho các giải thích dài  hoặc các chú ý liên quan đến nội bộ code.

ví dụ

PHP là không phân biệt khoảng trắng

Khoảng trắng là những gì bạn gõ mà không hiển thị trên màn hình ví dụ như : dấu cách, dấu tab, hay xuống dòng (kết thúc một dòng kí tự).

PHP không phân biệt khoảng trắng, nghĩa là, sẽ không có vấn đề gì về việc có bao nhiêu ký tự khoảng trắng trong một hàng.

ví dụ

PHP phân biệt chữ hoa, chữ thường

khi bạn đặt biến là chữ thường thì gọi lại đúng như vậy và chữ hoa cũng vậy

ví dụ

Kết thúc lệnh trong php là dấu “chấm phẩy” ;

ví dụ: viết một mã nguồn bằng hai lệnh, mỗi lệnh kết thúc bằng dấu chấm, phẩy ;

Biểu thức trong PHP

Các biểu thức hay sử dụng của PHP là

  • $biến
  • if
  • if else
  • while
  • for
  • foreach