Home > PHP > Định dạng ngày tháng năm trong PHP – date format php

Định dạng ngày tháng năm trong PHP – date format php

Định dạng ngày tháng năm trong PHP

Xuất ngày tháng năm là việc thường xuyên hay làm trên web. Sau đây là cách định dạng ngày tháng năm mà bạn muốn.

Trong ngôn ngữ php mặc định khi bạn muốn xuất ra một ngày tháng năm thì nó sẽ xuất ra năm tháng ngày.

Nhưng bạn không muốn nó xuất ra như vậy. Cái bạn muốn là nó xuất ra ngày tháng năm

Và đây là kết quả xuất ra ngày tháng năm mà bạn muốn

Bạn không muốn xuất ra ngày tháng năm nữa mà bạn muốn xuất ra kiểu khác

Đây là ví dụ bạn muốn xuất ra kiểu gì cũng được. Cái quan trọng là bạn Định dạng ngày tháng năm cho ngôn ngữ PHP xuất ra mà thôi

 

Như vậy bạn muốn xuất ra kiểu nào thì định dạng ngày tháng năm cho nó xuất ra thôi.

Chúc bạn thành công!