Home > PHP > Giữ giá trị Form trong PHP

Giữ giá trị Form trong PHP

Khi bạn tạo 1 Form để nhập giữ liệu. Nhập xong rồi bước tiếp theo là người dùng (user) muốn chỉnh sử lại thông tin đã nhập. Và việc của lập trình viên chúng ta là giữ giá trị Form trong PHP

Kiểm tra giá trị Validation trong PHP

Bắt buộc nhập dữ liệu trong PHP

Kiểm tra kiểu email và đường dẫn url trong PHP

Để hiển thị các giá trị trong các trường nhập sau khi người dùng nhấn nút gửi, chúng ta viết mã nguồn PHP trong thuộc tính giá trị của các trường đã nhập của Form như sau: tên, email và trang web. Trong trường bình luận textarea, chúng ta đặt kịch bản giữa các thẻ <textarea> và </ textarea>

Mã nguồn PHP này sẽ hiển thị giá trị của các biến $name, $email, $website và $comment.
Sau đó, chúng ta cũng cần phải hiển thị nút radio đã được kiểm tra. Đối với điều này, chúng ta sử dụng thuộc tính checked


Ví dụ sau là mã nguồn giữ lại giá trị  Form  trong PHP

 

Chúc bạn thành công với chức năng giữ giá trị Form trong PHP