Home > Lập trình web > Include và require chèn file trong PHP

Include và require chèn file trong PHP

Include và require chèn file trong PHP. Khi bạn muốn đưa nội dung file khác vào file mà bạn muốn, thì công việc hết sức đơn giản là thực hiện lệnh include hoặc require.Mục đích của việc chèn file này là tái sử dụng lại nội dung đã viết.

Hàm include() trong PHP

Hàm include() lấy tất cả nội dung mã nguồn trong file được lấy. Nếu có bất kì vấn đề gì trong quá trình nạp file, thì hàm include() sinh ra một cảnh báo nhưng mã nguồn vẫn tiếp tục thực thi.

Ví dụ bạn có file menu.php với nội dung như sau

Giời thì trang menu bạn có thể sử dụng cho nhiều trang khác ví dụ như trang index.php như sau

Hàm require() trong PHP

Hàm require có tác dụng tương tự như hàm include nhưng nó khác biệt ở chỗ là nếu gặp lỗi nó sẽ dừng mã nguồn lại không chạy tiếp nữa như hàm include

 

Ví dụ