Home > PHP > Khởi tạo và sử dụng Session trong PHP

Khởi tạo và sử dụng Session trong PHP

Khi khởi tạo session trong PHP thành công thì nó sẽ tạo trên server 1 id dạng như sau: 5c6tyj78c3jj973yukop2fc937e2233

Session trong php có thể làm dữ liệu để truy cập trên các trang khác nhau của toàn bộ một website.

Một session trong php kết thúc khi người dùng tắt trình duyệt, Server sẽ tự động hủy session nếu không sử dụng sau một thời gian đã định trước, thường là 30 phút.

Khởi tạo và sử dụng PHP Session

Để khởi tạo session trong php bạn dùng hàm session_start(). Đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu hay chưa, nếu chưa thì nó sẽ bắt đầu một session. Lời gọi hàm session_start() này được đề nghị đặt ở đầu của trang.

Các biến session được lưu trữ trong mảng  $_SESSION[]. Các biến này có thể được truy cập trong suốt vòng thời gian mà session trong php tồn tại. Hay gọi cách khác là 1 phiên làm việc

Ví dụ sau bắt đầu một session trong php, sau đó đăng ký một biến có tên counter, được lượng gia mỗi khi trang được truy cập trong suốt vòng đời của nó.

Sử dụng isset() để kiểm tra biến session được thiết lập hay chưa.

 Ví dụ

Hủy một PHP Session trong PHP

Session trong PHP có thể được hủy bằng hàm session_destroy(). Hàm này hủy toàn bộ session. Nếu bạn muốn hủy một biến session cụ thể, khi đó bạn sử dụng hàm unset().

Ví dụ hủy một session cụ thể

Ví dụ hủy toàn bộ session đã khởi tạo trên server