Home > Khóa học lập trình web > Kiểm tra kiểu email và đường dẫn url trong PHP

Kiểm tra kiểu email và đường dẫn url trong PHP

Kiểm tra kiểu email và đường dẫn url trong PHP, là việc thường xuyên làm của các lập trình viên trong PHP.

Sau khi tạo dựng một Form thì tiếp theo là chúng ta kiểm tra xem người sử dụng có nhập đúng kiểu email và đường dẫn web (url) hay không.

Đoạn mã sau đây sẽ kiểm tra xem trường tên chỉ chứa các chữ cái và khoảng trắng. Nếu giá trị của trường tên không hợp lệ, sau đó lưu trữ thông báo lỗi:

Kiểm tra email

Mã nguồn bên dưới là, nếu địa chỉ e-mail không được định dạng đúng thì sẽ thông báo lỗi:

Kiểm tra đường dẫn url

Mã nguồn bên dưới là, nếu đường dẫn web url không đúng định dạng  thì sẽ thông báo lỗi

Kiểm tra kiểu email và đường dẫn url trong PHP

Đây là mã nguồn PHP kiểm tra cả 2 kiểu email và url trong PHP