Home > Lập trình web > Kiểu chuỗi trong PHP String

Kiểu chuỗi trong PHP String

Kiểu chuỗi trong php là gì?

Kiểu chuỗi trong PHP hay tiếng anh là String là dãy ký tự như “Học để làm”.

Ví dụ về chuỗi

Phân biệt chuỗi trong PHP với nháy đơn và nháy kép

Khi sử dụng chuỗi với dấu nháy đơn ‘ ‘, thì trong dấu nháy đơn có gì nó sẽ in ra giống như vậy không có gì khác. Trong khi sử dụng với dấu nháy kép ” “, thì trong dấu nháy kép nó sẽ có biến nó sẽ hiểu được biến và in ra giá trị của biến.

Nối chuỗi

Để nối hai chuỗi với nhau, bạn sử dụng dấu chấm . (dấu chấm)

ví dụ

Một số hàm xử lý chuỗi

Độ dài của chuỗi dùng hàm strlen()

Ví dụ

Tìm ký tự hoặc chuỗi trong chuỗi dùng hàm strpos()

Ví dụ

Khi chạy ví dụ này nó sẽ hiển thị ra cho bạn biết vị trí của chuỗi “dự án thực tế” đang ở vị trí thứ mấy trong chuỗi lớn.

Và còn rất nhiều hàm sử lý chuỗi bạn có thể tham khảo tại đây