Home > Lập trình web > Làm việc với file trong PHP

Làm việc với file trong PHP

File trong php là gì?

Làm việc với file trong PHP la làm công việc liên quan đến file như:

  • Mở file
  • Đọc file
  • Ghi file
  • Đóng file

Mở các loại file trong PHP

Hàm fopen() của PHP được sử dụng để mở một file. Cơ chế của file có thể được xác định như một trong 6 tùy chọn trong bảng sau.

Cơ chế Mục đích
r Mở file và chỉ đọc.

Di chuyển con trỏ file về đầu file

r+ Mở file cho việc đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

w Mở file và chỉ ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

và cắt bỏ file về độ dài là 0.

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

w+ Mở file cho việc đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

và cắt bỏ file có độ dài là 0.

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

a Mở file với mục đích chỉ ghi.

Di chuyển con trỏ về cuối file

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

a+ Mở file với mục đích đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về cuối file

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

Đóng file trong PHP

Đóng file bằng hàm fclose()

Ví dụ

Đọc một file trong PHP

Một flie được mở bằng hàm fopen() trong PHP, nó có thể được đọc với một hàm fread(). Hàm này yêu cầu 2 tham số. Chúng phải là con trỏ file và độ dài của file tính bằng đơn vị byte.

Độ dài của file có thể được biết bằng cách sử dụng hàm filesize(), nó nhận tên file như một tham số và trả lại kích cỡ của file bằng đơn bị byte.

Bạn theo các bước sau để đọc một file với PHP:

  • Mở file sử dụng hàm fopen().
  • Lấy độ dài file sử dụng hàm filesize().
  • Đọc nội dung file sử dụng hàm fread().
  • Đóng file sử dụng hàm fclose().

Ví dụ

Ghi một file trong PHP

Ghi file trong PHP bằng hàm fwrite()

Ví dụ

Mở một file và ghi xuống file một đoạn văn mới

 

Chúc bạn thành công với Làm việc với file trong PHP