Home > PHP 7 > Làm việc với tập tin file trong php 7 mở/đọc/đóng

Làm việc với tập tin file trong php 7 mở/đọc/đóng

Làm việc với tập tin file trong php 7 là một trong những yêu cầu hay gặp phải của lập trình viên. Bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mở file, đọc file và đóng file trên server.

PHP 7 Mở File – fopen()

Một phương pháp tốt hơn để mở file là làm việc với hàm fopen (). Hàm này cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn hàm readfile ().

Chúng tôi sẽ sử dụng file văn bản, “webdipedia.txt”, trong các bài học:

Tham số đầu tiên của fopen () chứa tên của file sẽ được mở và tham số thứ hai chỉ định chế độ nào file sẽ được mở. Ví dụ sau đây cũng tạo một thông báo nếu hàm fopen () không thể mở file được chỉ định:

Ví dụ

PHP 7 Đọc file bằng hàm – fread ()

Hàm fread() đọc từ một file đang mở.

Tham số đầu tiên của fread() chứa tên của một tập tin cần đọc và tham số thứ hai chỉ định số dung lượng tối đa cần đọc.

Đoạn mã PHP 7 sau đây đọc tập tin “webdipedia.txt” đến cuối:

 

Đóng file tập tin trong php 7 bằng hàm – fclose ()

Hàm fclose() trong php 7 được sử dụng để đóng tập tin file đang mở.

Đó là một thực hành lập trình tốt để đóng tất cả các tập tin file sau khi bạn đã hoàn thành với chúng. Bạn không muốn một tập tin mở chạy xung quanh trên server của bạn chiếm tài nguyên!

fclose() yêu cầu tên của một tập tin (hoặc một biến chứa tên file) mà chúng tôi muốn đóng:

 

Đọc ký tự trong PHP 7 bằng hàm – fgetc ()

Hàm fgetc() được sử dụng để đọc một ký tự từ một tập tin file.

Ví dụ dưới đây đọc ký tự tập tin file “webdipedia.txt” theo ký tự, cho đến khi đạt đến cuối file tập tin:

Kiểm tra kết thúc tập tin file trong PHP 7 bằng hàm – feof ()

Hàm feof () kiểm tra xem đã đạt đến “end-of-file” (EOF) chưa.

Hàm feof () rất hữu ích cho việc lặp qua dữ liệu có độ dài không xác định. Ví dụ dưới đây đọc từng dòng flie tâp tin “webdipedia.txt”, cho đến khi đạt đến cuối tập tin file:

 

Chúc bạn thành công khi làm việc với tập tin file trong php 7