Home > PHP 7 > Lọc dữ liệu Filters nâng cao trong php 7

Lọc dữ liệu Filters nâng cao trong php 7

Lọc dữ liệu Filters nâng cao trong php 7. Trong bài trước đã nói về cách hoạt động lọc dữ liệu Filters php. Bài này chúng ta tiếp theo với Filters nâng cao trong php 7.

Xác thực số nguyên nằm trong phạm vi cho phép

Ví dụ sau sử dụng hàm filter_var () để kiểm tra xem một biến có thuộc loại INT hay không và phạm vi từ 1 đến 200:

Xác thực địa chỉ IPv6 bằng Filters nâng cao trong php 7

Ví dụ sau sử dụng hàm filter_var () để kiểm tra xem biến $ip có phải là địa chỉ IPv6 hợp lệ không:

Xác thực URL – Phải chứa chuỗi truy vấn trong cơ sở dữ liệu?

Ví dụ sau sử dụng hàm filter_var () để kiểm tra xem biến $ url có phải là URL có chuỗi truy vấn cơ sở dữ liệu không?

Xóa các ký tự có giá trị ASCII> 127

Ví dụ sau sử dụng hàm filter_var () để làm sạch chuỗi ký tự. Cả hai sẽ xóa tất cả các thẻ HTML và tất cả các ký tự có giá trị ASCII> 127, khỏi chuỗi. Làm như vậy chuỗi chúng ta nhận được về sẽ an toàn hơn.

Ví dụ

 

Chúc bạn thành công với chức năng Filters nâng cao trong php để an toàn hơn cho website của bạn