Home > PHP > PHP 5 mảng nhiều chiều

PHP 5 mảng nhiều chiều

Kiểu dữ liệu mảng trong php 5 bao gồm có mảng 1 chiều và nhiều chiều. Sau đây là ví dụ về php 5 mảng nhiều chiều.

Ví dụ trong thực tế ta có dữ liệu như sau:

Name Stock Sold
Volvo 22 18
BMW 15 13
Saab 5 2
Land Rover 17 15

Chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu từ bảng trên trong một mảng hai chiều, như sau:

Bây giờ mảng $cars hai chiều chứa bốn mảng, và nó có hai chỉ số: hàng và cột.

Để truy cập vào các phần tử của mảng $cars, chúng ta phải trỏ đến hai chỉ mục (hàng và cột).

Bạn cũng có thể đặt một vòng lặp bên trong một vòng lặp khác để lấy các phần tử của mảng $cars (chúng ta vẫn phải trỏ đến hai chỉ mục).