Home > PHP > PHP 5 upload file hình ảnh lên máy chủ

PHP 5 upload file hình ảnh lên máy chủ

PHP 5 upload file hình ảnh lên máy chủ là chức năng thường xuyên phải làm của các webmaster.


 

Cấu hình tập tin”php.ini” để PHP 5 upload file hình ảnh

Đầu tiên, đảm bảo rằng PHP được cấu hình để cho phép tải lên tập tin.

Trong tâp tin “php.ini” của bạn, tìm kiếm chỉ thị file_uploads và đặt thành Bật:

Tạo biểu mẫu HTML

Tiếp theo, tạo một biểu mẫu HTML cho phép người dùng chọn tập tin hình ảnh họ muốn tải lên:

Một số quy tắc cần tuân theo đối với biểu mẫu HTML ở trên:

Đảm bảo rằng biểu mẫu sử dụng phương thức = “bài”
Biểu mẫu cũng cần thuộc tính sau: enctype = “Multipart / form-data”. Nó chỉ định loại nội dung sẽ sử dụng khi gửi biểu mẫu
Không có các yêu cầu ở trên, tải lên tập tin sẽ không hoạt động.

Những điều khác cần chú ý:

Thuộc tính type = “file” của thẻ <input> hiển thị trường đầu vào dưới dạng điều khiển chọn tập tin, với nút “Duyệt” bên cạnh điều khiển đầu vào
Biểu mẫu ở trên sẽ gửi dữ liệu tới một tập tin có tên “upload.php”, chúng tôi sẽ tạo tiếp theo

Mã nguồn PHP 5 upload file hình ảnh

Tập tin “upload.php” chứa mã để tải lên tập tin:

Kịch bản PHP giải thích:

$ target_dir = “uploads /” – chỉ định thư mục nơi tập tin sẽ được đặt
$ target_file chỉ định đường dẫn của tập tin sẽ được tải lên
$ uploadOk = 1 chưa được sử dụng (sẽ được sử dụng sau)
$ imageFileType giữ phần mở rộng tập tin của tập tin (bằng chữ thường)
Tiếp theo, kiểm tra xem tập tin hình ảnh là hình ảnh thật hay hình ảnh giả

Kiểm tra nếu tập tin đã tồn tại

Bây giờ chúng ta có thể thêm một số hạn chế.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ kiểm tra xem tập tin đã tồn tại trong thư mục “tải lên” chưa. Nếu có, thông báo lỗi được hiển thị và $ uploadOk được đặt thành 0:

Giới hạn kích thước tập tin

The file input field in our HTML form above is named “fileToUpload”.

Now, we want to check the size of the file. If the file is larger than 500KB, an error message is displayed, and $uploadOk is set to 0:


 

 Loại tập tin giới hạn

Mã dưới đây chỉ cho phép người dùng tải lên các tập tin JPG, JPEG, PNG và GIF. Tất cả các loại tập tin khác đưa ra thông báo lỗi trước khi đặt $ uploadOk thành 0:

Hoàn thành tải upload flie lên tập tin PHP Script

tập tin “upload.php” hoàn chỉnh hiện tại trông như thế này:

Chúc bạn thành công với chức năng PHP 5 upload file hình ảnh lên server