Home > PHP 7 > PHP 7 Cookie là gì? Và sử dụng như thế nào?

PHP 7 Cookie là gì? Và sử dụng như thế nào?

Cookie là gì?

Một cookie thường được sử dụng để xác định người dùng. PHP 7 Cookie là một tập tin nhỏ mà máy chủ nhúng trên máy tính của người dùng. Mỗi lần cùng một máy tính yêu cầu một trang có trình duyệt, nó cũng sẽ gửi cookie. Với PHP, bạn có thể tạo và lấy các giá trị cookie.

 Sử dụng Cookie trong PHP 7 để làm gì?

 Một cookie thường được sử dụng để xác định người dùng (user).

Tạo Cookie bằng PHP


Một cookie được tạo bằng hàm setcookie ().
Cấu trúc sử dụng

Chỉ tham số tên là bắt buộc. Tất cả các thông số khác là tùy chọn.

PHP Tạo / Lấy Cookie

Ví dụ sau đây tạo một cookie có tên “người dùng” với giá trị “John Doe”. Cookie sẽ hết hạn sau 30 ngày (86400 * 30). “/” Có nghĩa là cookie có sẵn trong toàn bộ trang web (nếu không, hãy chọn thư mục bạn thích).

Sau đó, chúng tôi sẽ truy xuất giá trị của “người dùng” cookie (sử dụng biến toàn cục $ _COOKIE). Chúng tôi cũng sử dụng hàm isset () để tìm hiểu xem cookie có được đặt không:

Ví dụ về Cookie

Sửa đổi giá trị cookie

Để sửa đổi cookie, chỉ cần đặt (một lần nữa) cookie bằng hàm setcookie ():

Ví dụ

Xóa PHP 7 cookie

Để xóa cookie, hãy sử dụng hàm setcookie () có ngày hết hạn trong quá khứ:

Ví dụ

Kiểm tra nếu PHP 7 Cookie được kích hoạt

Ví dụ sau đây tạo một tập lệnh nhỏ để kiểm tra xem cookie có được bật hay không. Trước tiên, hãy thử tạo cookie thử nghiệm với hàm setcookie (), sau đó đếm biến mảng $ _COOKIE

Ví dụ