Home > PHP 7 > PHP 7 tạo file ghi file

PHP 7 tạo file ghi file

Với dữ liệu bạn đã chuẩn bị. PHP 7 sẽ giúp bạn ghi file bằng hàm sau:

Hàm fopen () trong php 7 cũng được sử dụng để tạo tập tin. Có thể hơi khó hiểu, nhưng trong PHP 7, một tập tin được tạo bằng cách sử dụng cùng chức năng được sử dụng để mở tập tin.

Nếu bạn sử dụng fopen () trên một tập tin không tồn tại, nó sẽ tạo nó, với điều kiện là tập tin được mở để ghi (w) hoặc nối thêm (a).

Ví dụ dưới đây tạo một tập tin mới gọi là “testfile.txt”. Tập tin sẽ được tạo trong cùng thư mục chứa mã PHP 7:

Phân quyền tập tin trước khi php 7 tạo file

Nếu bạn gặp lỗi khi cố gắng chạy mã này, hãy kiểm tra xem bạn đã cấp quyền truy cập tập tin PHP của bạn để ghi thông tin vào ổ cứng chưa.

PHP 7 tạo file bằng hàm- fwrite ()

Hàm fwrite () được sử dụng để ghi vào một tập tin.

Tham số đầu tiên của fwrite () chứa tên của tập tin cần ghi và tham số thứ hai là chuỗi được ghi.

Ví dụ dưới đây viết một vài tên vào một tập tin mới gọi là “newfile.txt”:

Lưu ý rằng chúng tôi đã ghi vào tập tin “newfile.txt” hai lần. Mỗi lần chúng tôi viết vào tập tin, chúng tôi đã gửi chuỗi $ txt lần đầu tiên chứa “John Doe” và lần thứ hai chứa “Jane Doe”. Sau khi viết xong, chúng tôi đã đóng tập tin bằng hàm fclose ().

Ghi đè trong PHP 7

Bây giờ “newfile.txt” chứa một số dữ liệu, chúng tôi có thể hiển thị những gì xảy ra khi chúng tôi mở một tập tin hiện có để ghi. Tất cả các dữ liệu hiện có sẽ bị xóa và chúng tôi bắt đầu với một tập tin trống.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi mở tập tin hiện có “newfile.txt” và viết một số dữ liệu mới vào đó:

Chúc bạn thành công với chức năng ghi file trong php 7 tạo file