Home > PHP nâng cao > PHP định dạng ngày giờ

PHP định dạng ngày giờ

Một trong những yêu cầu hay gặp phải của lập trình viên là php định dạng ngày giờ phút giây. Tức là dùng ngôn ngữ lập trình web PHP. Và muốn hiển thị ngày giờ phút giây theo định dạng mà chúng ta mong muốn.

Hàm date() của PHP được sử dụng để định dạng ngày giời phút giây.

Hàm date() của PHP

Cấu trúc
date(format,timestamp)

Lấy một ngày đơn giản

Tham số định dạng bắt buộc của hàm date() chỉ định cách định dạng ngày (hoặc thời gian).

Dưới đây là một số ký tự thường được sử dụng cho các ngày:

d – Thể hiện ngày trong tháng (01 đến 31)
m – Đại diện cho một tháng (01 đến 12)
Y – Đại diện cho một năm (bằng bốn chữ số)
l (chữ thường ‘L’) – Thể hiện ngày trong tuần

Các ký tự khác, như “/”, “.”, Hoặc “-” cũng có thể được chèn giữa các ký tự để thêm định dạng bổ sung.

Ví dụ dưới đây định dạng ngày hôm nay theo ba cách khác nhau

Mẹo php – Hiển thị &copy năm tự động

Hiển thị một thời gian đơn giản

Dưới đây là một số ký tự thường được sử dụng cho thời gian:

h – Định dạng 12 giờ của một giờ với số 0 đứng đầu (01 đến 12)
i – Phút có số 0 đứng đầu (từ 00 đến 59)
s – Giây với số 0 đứng đầu (00 đến 59)
a – Chữ thường Ante meridiem và Post meridiem (am hoặc pm)

Ví dụ dưới đây xuất ra thời gian hiện tại theo định dạng được chỉ định

 

Hiển thị múi giờ

PHP định dạng ngày giờ có thể hiển thị múi giờ cho bạn. Nếu thời gian bạn quay lại từ mã không phải là thời điểm thích hợp, có thể do máy chủ của bạn ở một quốc gia khác hoặc được thiết lập cho một múi giờ khác.

Vì vậy, nếu bạn cần thời gian để chính xác theo một vị trí cụ thể, bạn có thể đặt múi giờ để sử dụng.

Ví dụ dưới đây đặt múi giờ thành “America / New_York”, sau đó xuất ra thời gian hiện tại theo định dạng được chỉ định:
Ví dụ

Hiển thị ngày với hàm mktime() của PHP

Tham số dấu thời gian tùy chọn trong hàm date() chỉ định dấu thời gian. Nếu bạn không chỉ định dấu thời gian, ngày và giờ hiện tại sẽ được sử dụng (như trong ví dụ trên).

Hàm mktime() trả về dấu thời gian Unix cho một ngày. Dấu thời gian Unix chứa số giây giữa Unix Epoch (ngày 1 tháng 1 năm 1970 00:00:00 GMT) và thời gian mặc định được chỉ định.

Cấu trúc

Ví dụ:

Hiển thị một ngày từ một chuỗi với hàm strtotime() của PHP

PHP định dạng ngày giờ có thể hiển thị ngày từ một chuỗi

Cấu trúc

Ví dụ:

Bạn cũng có thể đưa vào chuỗi có các giá trị khác nhau:
Ví dụ: