Home > PHP > Sessions trong php 5

Sessions trong php 5

Một Sessions trong php 5 là một cách để lưu trữ thông tin (theo các biến) sẽ được sử dụng trên nhiều trang.

Không giống như cookie, thông tin không được lưu trữ trên máy tính của người dùng.

Sessions trong php 5 là gì?

Khi bạn làm việc với một ứng dụng, bạn mở nó, thực hiện một số thay đổi và sau đó bạn đóng nó lại. Điều này giống như một Sessions trong php 5. Máy tính biết bạn là ai. Nó biết khi nào bạn bắt đầu ứng dụng và khi nào bạn kết thúc. Nhưng trên internet có một vấn đề: máy chủ web không biết bạn là ai hoặc bạn làm gì, vì địa chỉ HTTP không duy trì trạng thái.

Biến Sessions trong php 5 giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ thông tin người dùng sẽ được sử dụng trên nhiều trang (ví dụ: tên người dùng, màu yêu thích, v.v.). Theo mặc định, các biến phiên kéo dài cho đến khi người dùng đóng trình duyệt.

Vì thế; Biến Sessions trong php 5giữ thông tin về một người dùng và có sẵn cho tất cả các trang trong một ứng dụng.

Bắt đầu một Sessions

Một sessions trong php 5 được bắt đầu với hàm session_start() .

Các biến Sessions trong php 5 được đặt với biến toàn cục PHP: $ _SESSION.

Bây giờ, hãy tạo một trang mới gọi là “demo_session1.php”. Trong trang này, chúng tôi bắt đầu một phiên PHP mới và đặt một số biến Sessions trong php 5:

Ví dụ

 

Nhận các giá trị biến Sessions trong php 5 của PHP

Tiếp theo, chúng tôi tạo một trang khác gọi là “demo_session2.php”. Từ trang này, chúng tôi sẽ truy cập thông tin Sessions trong php 5  chúng tôi đặt trên trang đầu tiên (“demo_session1.php”).

Lưu ý rằng các biến Sessions trong php 5 không được truyền riêng cho từng trang mới, thay vào đó chúng được truy xuất từ ​​phiên chúng tôi mở ở đầu mỗi trang ( session_start() ).

Cũng lưu ý rằng tất cả các giá trị biến Sessions trong php 5  được lưu trữ trong biến $ _SESSION toàn cục:

Ví dụ

Một cách khác để hiển thị tất cả các giá trị biến sessions cho Sessions trong php 5 người dùng là chạy mã sau:

 

Sửa đổi biến Sessions

Để thay đổi biến Sessions trong php 5, chỉ cần ghi đè lên nó:

Ví dụ:

 

Xóa một Sessions PHP

Để xóa tất cả các biến Sessions trong php 5 toàn cục và hủy phiên, hãy sử dụng session_unset() và session_destroy() :

Ví dụ: