Home > Học lập trình web > Tạo phân trang trong PHP và Mysql

Tạo phân trang trong PHP và Mysql

Trong một trang web phân trang trong PHP và Mysql, là một trong những công việc hay gặp phải của lập trình viên PHP.

Phân trang sẽ cho người sử dụng xem được các bài viết khác. Ngoài việc tìm kiếm từ khóa thì phân trang giúp người sử dụng tìm kiếm được nội dung mình cần.

Sau đây là mã nguồn và hướng dẫn chi tiết cho phân trang trong PHP và Mysql

Kết quả sau khi chạy mã nguồn hiện tại

Trang hiện tại

Dùng hàm isset của php để kiểm tra xem trang hiện tại có tồn tại hay không, và ngược lại ta gán cho số trang = 1

Công thức phân trang

(Số trang hiện tại  – 1)  * số bài viết trên một trang

Tính tổng cộng số bài viết

Câu truy vấn cho phân trang

Nút phân trang

Bao gồm nút (url) cho trang tiếp theo và trang trước, trang đầu tiên, trang cuối cùng

Tất cả mã nguồn hoàn thành phân trang trong PHP và Mysql

Sau khi kết nối cơ sở dữ liệu(database), truy vấn được cơ sở dữ liệu, kết hợp với phương thức $_GET để lấy được trang hiện tại, chúng ta có được kết quả phân trang như sau:

 

Chúc các bạn thành công với chức năng phân trang trong php và mysql!