Home > Lập trình web > Toán tử trong ngôn ngữ lập trình web PHP

Toán tử trong ngôn ngữ lập trình web PHP

Hiểu được cặn kẻ, chi tiết các toán tử trong ngôn ngữ lập trình web PHP là một lợi thế mạnh của bạn khi tiếp xúc xâu hơn. Đây là nội lực không thể thiếu khi bạn làm quen với lập trình. Ngôn ngữ PHP nói riêng và các ngôn ngữ khác nói chung.

Toán tử trong PHP

Toán tử Tên Ví dụ
+ Cộng $a + $b
Trừ $a – $b
* Nhân $a * $b
/ Chia $a / $b
% Module $a % $b

Các phép toán gán ngắn gọn

Toán tử Sử dụng Tương tự
+= $a+=$b $a=$a+$b
++ $a++ $a=$a+1
-= $a-=$b $a=$a-$b
$a– $a=$a-1
*= $a*=$b $a=$a*$b
/= $a/=$b $a=$a/$b
%= $a%=$b $a=$a%$b
.= $a.=$b $a=$a.$b

Phép toán so sánh

Phép toán Sử dụng Ý nghĩa
== $a == $b $a bằng $b
=== $a === $b $a bằng và cùng kiểu $b
!= $a != $B $a không bằng $b
<> $a <> $b $a không bằng $b
< $a < $b $a nhỏ hơn $b
<= $a <= $b $a nhỏ hơn hoặc bằng $b
 >  $a > $b  $a lớn hơn $b
>= $a >= $b $a lớn hơn hoặc bằng $b

Phép toán logic

Phép toán Ký hiệu Sử dụng Ý nghĩa
! NOT !$a Phủ định của $a
&& AND $a && $b Đúng nếu $a, $b là đúng
|| OR $a || $b Sai khi cả $a, $b sai