Home > PHP > Toán tử trong PHP hay sử dụng

Toán tử trong PHP hay sử dụng

Toán tử là gì?

Hầu như ai cũng biết toán tử ví dụ 1+2+3=5. Phép toán cộng chính là toán tử. Toán tử trong PHP có các kiểu sau:

  • Toán tử số học
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử logic
  • Toán tử gán
  • Toán tử điều kiện

Toán tử số học trong PHP

Ví dụ A giữ giá trị 10, biến B giữ 20 thì:

Toán tử Miêu tả Ví dụ
+ Cộng hai toán hạng A + B kết quả là 30
Trừ toán hạng thứ hai từ toán hạng đầu A – B kết quả là -10
* Nhân hai toán hạng A * B kết quả là 200
/ Phép chia B / A kết quả là 2
% Phép lấy số dư B % A kết quả là 0
++ Toán tử tăng, tăng giá trị toán hạng thêm một đơn vị A++ kết quả là 11
Toán tử giảm, giảm giá trị toán hạng đi một đơn vị A– kết quả là 9

Toán tử so sánh trong PHP

Ví dụ biến A giữ giá trị 10, biến B giữ giá trị 20, thì:

Ví dụ

Toán tử Miêu tả Ví dụ
== Kiểm tra nếu 2 toán hạng bằng nhau hay không. Nếu bằng thì điều kiện là true. (A == B) là không true.
!= Kiểm tra 2 toán hạng có giá trị khác nhau hay không. Nếu không bằng thì điều kiện là true. (A != B) là true.
> Kiểm tra nếu toán hạng bên trái có giá trị lớn hơn toán hạng bên phải hay không. Nếu lớn hơn thì điều kiện là true. (A > B) là không true.
< Kiểm tra nếu toán hạng bên trái nhỏ hơn toán hạng bên phải hay không. Nếu nhỏ hơn thì là true. (A < B) là true.
>= Kiểm tra nếu toán hạng bên trái có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải hay không. Nếu đúng là true. (A >= B) là không true.
<= Kiểm tra nếu toán hạng bên trái có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên phải hay không. Nếu đúng là true. (A <= B) là true.

Toán tử logic trong PHP

Ví dụ biến A có giá trị 10 và biến B có giá trị 20, thì:

Toán tử Miêu tả Ví dụ
and Được gọi là toán tử Logic AND. Nếu cả hai toán hạng là true thì điều kiện trở thành true (A and B) là true.
or Được gọi là toán tử Logic OR. Nếu một trong hai toán hạng là đúng thì điều kiện trở thành true (A or B) là true.
&& Được gọi là toán tử Logic AND. Nếu cả hai toán hạng là true thì điều kiện trở thành true (A && B) là true.
|| Được gọi là toán tử Logic OR. Nếu một trong hai toán hạng là đúng thì điều kiện trở thành true (A || B) là true.
! Được gọi là toán tử Logic NOT. Sử dụng để đảo ngược trạng thái logic của toán hạng. Nếu điều kiện là true thì toán tử Logic NOT sẽ cho kết quả là false !(A && B) là false.

Toán tử gán trong PHP

 

Toán tử Miêu tả Ví dụ
= Toán tử gán đơn giản. Gán giá trị toán hạng bên phải cho toán hạng trái C = A + B sẽ gán giá trị của A + B vào trong C
+= Thêm giá trị toán hạng phải tới toán hạng trái và gán giá trị đó cho toán hạng trái C += A là tương đương với C = C + A
-= Trừ đi giá trị toán hạng phải từ toán hạng trái và gán giá trị này cho toán hạng trái C -= A là tương đương với C = C – A
*= Nhân giá trị toán hạng phải với toán hạng trái và gán giá trị này cho toán hạng trái C *= A là tương đương với C = C * A
/= Chia toán hạng trái cho toán hạng phải và gán giá trị này cho toán hạng trái C /= A là tương đương với C = C / A
%= Lấy phần dư của phép chia toán hạng trái cho toán hạng phải và gán cho toán hạng trái C %= A là tương đương với C = C % A

Toán tử điều kiện trong PHP

Trước tiên, nó sẽ ước lượng một biểu thức là true hoặc false. Tiếp theo thực thi một trong hai lệnh đã cho tùy thuộc vào kết quả của việc ước lượng. Toán tử điều kiện có cú pháp như sau:

Ví dụ

Toán tử Miêu tả Ví dụ
? : Biểu thức điều kiện Nếu điều kiện là true ? Thì giá trị X : Nếu không thì giá trị Y

Chúc bạn vận dụng thành công các toán tử!