Home > Lập trình web > Xử lý điều khiển theo hướng trong php bằng lệnh if, else, switch

Xử lý điều khiển theo hướng trong php bằng lệnh if, else, switch

Xử lý điều khiển theo hướng trong php là việc thường xuyên làm khi viết mã nguồn lập trình web bằng các câu lệnh điều khiển hướng mà mình muốn bằng lệnh if, else, swich trong PHP thì rất thường hay gặp phải.

  • Lệnh if – (Nếu) – Được sử dụng nếu một biến nào đó thỏa điều kiện thì làm
  • Lệnh if…else (Nếu… Ngược lại) − Được sử dụng nếu thỏa điều kiện thì làm. Không thỏa điều kiện thì làm ngược lại
  • Lệnh elseif (Ngược lại nếu) − Được sử dụng với lệnh if…else ngược lại đúng thì mới làm
  • Lệnh switch − Được sử dụng nếu bạn muốn lựa chọn một trong các khối code để được thực thi. Lệnh switch được sử dụng để tránh sử dụng một khối if…elseif…else quá nhiều.

Lệnh If…Else trong PHP

Cú pháp (syntax)

Ví dụ

Lệnh elseif trong PHP

Cú pháp (syntax)

Ví dụ

Lệnh Switch trong PHP

Cú pháp

Ví dụ

Chúc bạn thành công với xử lý điều khiển theo hướng trong php bằng lệnh if, else, switch!