Home > Khóa học lập trình web > Xử lý Form trong PHP

Xử lý Form trong PHP

Lập trình web thì không thể không sử dụng Form. Hôm nay hocdelam.info hướng dẫn chi tiết về sử dụng Form trong PHP.

Đầu tiên bạn tạo 1 đoạn mã nguồn Form trong PHP như sau. Sau đó lưu lại thành tenfileform.php

 

Khi người dùng điền vào biểu mẫu ở trên và nhấp vào nút GỬI, dữ liệu biểu mẫu được gửi để xử lý tệp PHP có tên “xuly.php”. Dữ liệu biểu mẫu được gửi bằng phương thức HTTP POST.

Để hiển thị dữ liệu đã gửi, bạn viết một mã nguồn đơn giản như sau. Mã nguồn này là tất cả các biến trong. “xuly.php”.

 

Phương thức GET và phương thức POST

Cả hai phương thức GET và phương thức POST đều tạo một mảng (ví dụ: mảng (key => value, key2 => value2, key3 => value3, …)). Mảng này chứa các cặp khóa / giá trị, trong đó các khóa là tên của các điều khiển biểu mẫu và các giá trị là dữ liệu đầu vào từ người dùng.

Hai phương thức GET và POST đều được coi là $_GET và $_POST, 2 phương thức này điều có mặc định trong PHP. Nghĩa là chúng ta luôn dùng 2 phương thức này để nhận dữ liệu mà bên Form đã gửi.

$_GET là một mảng các biến được truyền cho tập lệnh hiện tại thông qua URL.

$_POST là một mảng các biến được truyền cho kịch bản lệnh hiện tại thông qua phương thức HTTP POST.